“Em muốn hoàn thiện hơn nữa các kỹ năng và đạt được band điểm tiêu chuẩn thì phải làm thế nào ạ?”

Vậy hãy cùng IELTS Arena tham khảo lộ trình (5.0 – 6.5). Lộ trình tự học với các bài học chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn chinh phục mục tiêu của mình trong thời gian sớm nhất.

1. Từ vựng 

Bài học từ vựng
Bài 1: Môi trường
Bài 2: Kinh doanh 
Bài 3: Giáo dục
Bài 4: Sức khỏe
Bài 5: Công nghệ
Bài 6: Văn hóa/Xã hội/Thời trang
Bài 7: Đạo đức

2. Writing

Bài học writing
Bài 1: Map Strategy (1 map)
Bài 2: Map Strategy (2 map)
Bài 3: Map Strategy (2 map)
Bài 4: Process Strategy
Bài 5: Process Strategy
Bài 6: Questions Strategy
Bài 7: Questions Strategy
Bài 8: Questions Strategy
Bài 9: Questions Strategy
Bài 10: Questions Strategy
Bài 11: Ôn tập (Writing Task 1 + Writing Task 2)

3. Listening

Bài học listening
Bài 1: MCQ Strategy
Bài 2: MCQ Strategy
Bài 3: Ôn tập

4. Speaking

Bài học speaking
Bài 1: Part 1, 2, 3 (tập trung vào 3)
Bài 2: Part 1, 2, 3 (tập trung vào 3)
Bài 3: Part 1, 2, 3 (tập trung vào 3)
Bài 4: Part 1, 2, 3 (tập trung vào 3)
Bài 5: Part 1, 2, 3 (tập trung vào 3)
Bài 6: Part 1, 2, 3 (tập trung vào 3)
Bài 7: Part 1, 2, 3 (tập trung vào 3)
Bài 8: Part 1, 2, 3 (tập trung vào 3)

5. Reading

Bài học reading
Bài 1: MCQ Strategy
Bài 2: MCQ Strategy
Bài 3: Matching Headings Strategy
Bài 4: Matching Headings Strategy
Bài 5: Ôn tập